Grupa Leonardo wyróż­niona jako Najbardziej Wiarygodny Inwestor Zagraniczny w Polsce


2019-02-07
5 lutego Grupa Leonardo poin­for­mo­wała, że została wyróż­niona przez redak­cję eko­no­miczną agen­cji infor­ma­cyj­nej ISBnews jako „Najbardziej Wiarygodny Inwestor Zagraniczny w Polsce” za dotych­cza­sowe inwe­sty­cje w roz­wój pol­skiego prze­my­słu zbro­je­nio­wego.

Wyróżnienie to wzmac­nia dotych­cza­sową mocną pozy­cję Leonardo w Polsce, gdzie spółka zatrud­nia około 3000 wyso­ko­kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków w swo­ich zakła­dach śmi­głow­co­wych w Świdniku. Od 2010 r., kiedy to zakłady dołą­czyły do Grupy Leonardo, zain­we­sto­wano w PZL-Świdnik około 900 mln zł, popra­wia­jąc kon­dy­cję firmy, ulep­sza­jąc infra­struk­turę, zwięk­sza­jąc poziom bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy, w także pod­no­sząc kwa­li­fi­ka­cje per­so­nelu. Najważniejszym doko­na­niem był jed­nak trans­fer nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, które umoż­li­wiły zaan­ga­żo­wa­nie Polski w reali­za­cję zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie pro­jek­tów lot­ni­czo – obron­nych.

Marco Lupo, wice­pre­zes Leonardo, Szef Biura Korporacyjnego Leonardo w Polsce, powie­dział: „Jesteśmy dumni, że wkład Grupy Leonardo w roz­wój pol­skiego prze­my­słu obron­nego został doce­niony. Cieszymy się, że nasze dotych­cza­sowe inwe­sty­cje i zaan­ga­żo­wa­nie przy­nio­sły wiele korzy­ści pol­skiej gospo­darce. Nie byłoby to moż­liwe bez wkładu naszych pol­skich pra­cow­ni­ków, któ­rzy są dla nas ogromną war­to­ścią, ale rów­nież bez bli­skiej współ­pracy z pol­skimi part­ne­rami. Jeszcze raz ser­decz­nie dzię­kuję za to wspa­niałe wyróż­nie­nie.”

Spółka Leonardo jest aktywna na pol­skim rynku od lat nie tylko w sek­to­rze śmi­głow­co­wym. W grud­niu 2018 r. pol­skie Ministerstwo Obrony Narodowej pod­jęło decy­zję o zaku­pie kolej­nych 4 samo­lo­tów szko­le­nia zaawan­so­wa­nego M-346, powięk­sza­jąc tym samym flotę tych maszyn do 16 egzem­pla­rzy i sta­jąc się dru­gim naj­więk­szym klien­tem eks­por­to­wym M-346 na świe­cie. Leonardo jest też czę­ścią kon­sor­cjum Eurofighter – naj­więk­szego euro­pej­skiego pro­gramu współ­pracy woj­sko­wej – i jest lide­rem pol­skiej kam­pa­nii eks­por­to­wej tego naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nego tech­no­lo­gicz­nie samo­lotu bojo­wego świata.

Leonardo od dawna współ­pra­cuje też z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) w ramach pro­gramu Rosomak dla Sił Zbrojnych RP (dostawa wież bojo­wych Hitfist kal. 30 mm), a także dostar­cza sze­reg naziem­nych sys­te­mów obron­nych, takich jak część naziemna sys­temu wło­skich sate­li­tów obser­wa­cyj­nych COSMO-SkyMed, radary wcze­snego ostrze­ga­nia oraz sys­temy nad­zoru wybrzeża, tym samym znacz­nie popra­wia­jąc bez­pie­czeń­stwo Polski.

Nagrody i wyróż­nie­nia „Najbardziej Wiarygodnych w Polskiej Gospodarce” zostały przy­zna­wane w 9 kate­go­riach. Uroczysta gala roz­da­nia nagród odbyła się pod koniec stycz­nia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Nagrody przy­znano po raz pierw­szy. Patronat hono­rowy nad galą objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”. Przedstawiciele tych urzę­dów i fun­da­cji oraz redak­cji ISBnews zasia­dali w kapi­tule.


Nadesłał:

iwonamichalowska

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl